Persondatapolitik

Hos 3 er det vigtigt for os, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata. Derfor har vi en klar politik om hvordan 3 behandler de oplysninger, du giver os på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler.

Vi opbevarer og bruger dine persondata til løbende administration af dit abonnement, leverancer og kommunikation i forbindelse med dine produkter og tjenester som du har hos os. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt i forhold til formålet.

Det er 3 der er dataansvarlig for dine persondata og dermed er 3 ansvarlig for opbevaringen og brugen af dine persondata. Dette gælder også i de tilfælde, hvor vi bruger dem sammen med vores samarbejdspartnere. Ved nogle af de tillægstjenester, som du kan købe hos os, er vi ikke dataansvarlige. Hvis det er tilfældet står dette tydeligt beskrevet i abonnementsvilkårene for den specifikke tillægstjeneste.

3 har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer og bruger dine persondata. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@3.dk

Anvendelse af persondata

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som du har købt, vil 3 behandle dine personoplysninger. 3 anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål enten fordi, at de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester, eller fordi 3 har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål eller fordi 3 i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger. Nedenfor har vi oplistet en række af de formål, hvor 3 har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for 3's persondatabehandling i forbindelse med leveringen af dine tjenester er, at 3 er dataansvarlig, idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at 3 kun indsamler personoplysninger til bestemte formål og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at hver gang 3 indsamler dine personoplysninger, så vurderer 3, hvor længe dine oplysninger skal opbevares. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata, i det omfang det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende dine persondata til følgende formål:

 1. Til administration af dit abonnement
  Vi har brug for at behandle og opbevare dine identifikationsoplysninger i forbindelse med administrationen af dit abonnement. Det er blandt andet så vi kan sikre os, at du bliver oprettet som kunde hos 3. Derudover er det nødvendigt for 3 at behandle dine personoplysninger til administration af dit abonnement i forhold til vores mulighed for løbende at vedligeholde informationer omkring dine abonnements- og regningsoplysninger.

  I forbindelse med oprettelse af dit abonnement eller ved dit køb af produkter og tjenester hos 3, har vi brug for at indhente kreditoplysninger om dig. I den forbindelse indhentes kreditvurderinger fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. På baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger om dig, foretages en vurdering af din evne til at tilbagebetale. Årsagen til at 3 anvender dine personoplysninger til at foretage en kreditvurdering er, at det er en betingelse for at indgå en aftale med 3, at der foretages en sådan kreditvurdering.

 2. Til kommunikation om dine produkter og tjenester hos os
  Vi behandler og opbevarer også identifikationsoplysninger om dig for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dine køb, eller ved reklamation og returnering hos os. Derudover registrerer vi også, om du modtager og åbner de mails, som vi sender dig. Dette er også med til at give en bedre kundeoplevelse, når du kontakter os, således at vi hurtigt kan hjælpe dig i forbindelse med din henvendelse.

 3. Til overførsel og fakturering af kommunikation
  Trafik- og lokaliseringsdata anvendes til at overføre kommunikation og fakturere dig korrekt.

  Trafik- og lokaliseringsdata er den data, der behandles når din kommunikation skal overføres i et elektronisk netværk. Det er nødvendigt for os at behandle dine trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med leveringen af vores tjenester. Det skyldes, at vi f.eks. er nødt til at kende til det område, hvor du befinder dig, hvis vi f.eks. skal kunne dirigere et opkald hen til den rigtige mobilmast, så at opkaldet eller kommunikationen når frem til dig og din enhed.

  Trafik- og lokaliseringsdata er således den data, som vi behandler, når vi skal levere vores teletjenester til dig, og som er nødvendige for os at behandle, for at du kan kommunikere over 3's netværk. Det vil f.eks. være i forbindelse med at der foretages et opkald eller der sendes en besked eller anvendes data over 3's netværk.

  Derudover bruger vi også dine trafik- og lokationsdata i forbindelse med udstedelse af fakturaer og regninger for din brug af vores tjenester.

 4. Til udvikling og fejlsøgning
  For løbende at kunne forbedre 3's produkter og tjenester, som vi stiller til din rådighed, har vi brug for at behandle dine personoplysninger, når vi løbende udvikler, justerer og optimerer vores tjenester og produkter med henblik på at forbedre kundeoplevelsen. Det kan f.eks. være i de situationer, hvor vi udvikler eller er interesseret i at lancere nye muligheder på f.eks. vores Mit3 Selvbetjening.

  Det kan også være i situationer, hvor vi udvikler vores netværk med henblik på f.eks. at forbedre kvaliteten eller for at kunne understøtte nye teknologier mv.

  Derudover har vi brug for at behandle dine personoplysninger i de situationer, hvor der opstår fejl eller forstyrrelser i forbindelse med din brug af vores tjenester og produkter, hvor vi hurtigt har brug for at kunne finde frem til årsagen til fejlen med henblik på at afhjælpe fejlen eller forstyrrelserne.

 5. Til overholdelse af lovgivning og sikring mod brug i strid med vores abonnementsbetingelser
  Vores behandling af dine personoplysninger er i en række konkrete situationer nødvendige, fordi lovgivningen kræver, at vi behandler dine personoplysninger. Det betyder, at vi er underlagt en række forpligtelser, der følger af lovgivningen eller af administrative forskrifter. Endvidere er vi underlagt de forpligtelser, der følger af internationale regler, herunder EU-retlige regler. Ligesom vi er underlagt forpligtelser, der følger af en domstolsafgørelse eller af en afgørelse, der er truffet af en administrativ myndighed.

  Vi er som teleselskab f.eks. underlagt telelovens regler (lbk. nr. 128 af 7. februar 2014 med senere ændringer), udbudsbekendtgørelsen (bkg. nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester) og logningsbekendtgørelsen (bkg. nr. 988 af 28. september 2006), som betyder, at 3 skal foretage registrering og opbevaring af en række af dine personoplysninger i henhold til de pågældende bestemmelser.

  Derudover behandler vi dine personoplysninger for at sikre os, at brug af vores tjenester og produkter ikke er i strid med vores abonnementsbetingelser.

 6. Til politi og redning
  For at informere politi eller redningstjeneste om, hvor du befinder dig, hvis dette er nødvendigt.

 7. Til nummeroplysning
  Informationer videregives til nummeroplysningen - med mindre du har markeret, at du ikke ønsker dette.

 8. Til markedsføring
  Vi anvender dine personoplysninger, når du har givet os samtykke til, at vi må kontakte dig med henblik på, at vi kan holde dig opdateret med gode tilbud, nyheder, inspiration til produkter og tjenester samt konkurrencer eller for at få tjekket dit abonnement og andre ydelser, som udbydes af os eller vores samarbejdspartnere via vores netværk og systemer.

  Hvis du fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid vælge at trække det tilbage ved at bruge Mit3 Selvbetjening eller ved at kontakte vores kundeservice.

 9. Til statistik og analyse
  Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores produkter, tjenester og systemer og for at kunne analysere tendenser og mønstre om vores kunder. Vi aggregerer og anonymiserer data i det omfang, det er muligt til disse formål. Ved at aggregere data i forbindelse med statistik sammenlægger vi persondata efter forskellige kriterier, f.eks. for at kunne analysere generelle tendenser og mønstre om vores kunder i forbindelse med salg og brug af vores tjenester og produkter.

 10. Til at anonymisere dine persondata med henblik på at videregive til tredjeparter
  Vi anonymiserer og aggregerer dine trafik- og lokaliseringsdata herunder dine kundeoplysninger med henblik på at analysere tendenser og mønstre. Denne anonymiserede data kan vi videregive til tredjeparter.

  Anonymisering og aggregering af trafik- og lokaliseringsdata herunder dine kundeoplysninger, betyder i praksis, at 3 fjerner muligheden for at identificere oplysninger om enkeltpersoner (persondata) i vores datasæt. Ved vores anonymisering er der altså tale om en uigenkaldelig afidentificering. Dine trafikdata slettes eller anonymiseres allerede i dag, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen i medfør af udbudsbekendtgørelsens § 23.

  Databeskyttelseslovgivningen gælder for enhver behandling af personoplysninger. Når persondata er gjort anonyme på en sådan måde, at det ikke længere er muligt at identificere en person, er der således ikke tale om persondata længere. Når persondata ikke kan kædes sammen med en person, vil der ikke være tale om et indgreb i personens privatsfære, idet personen ikke kan identificeres. De rettigheder, som der er forbundet med behandling af persondata finder ikke anvendelse, når anonymiseringen har fundet sted, medmindre det er muligt at frembringe yderligere oplysninger, som gør identifikation mulig.

Opbevaring og brug af dine persondata

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter et af følgende kriterier:

 1. Samtykke, som du har afgivet f.eks. til markedsføring i forbindelse med køb. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. 3 indhenter f.eks. dit samtykke, hvis du er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, hvor du kan høre om vores nyeste tjenester og produkter, som vi kan tilbyde dig.

 2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata f.eks. for at vi kan sende fakturaer til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

 3. Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. være visse typer af trafik- og lokationsdata, som myndighederne kræver at 3 opbevarer i et år.

 4. Vi har en legitim interesse i at anvende dine persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor 3 anvender persondata til statistik og analyseformål for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, som vores kunder er gladest for.

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem. Du kan læse mere om det her.

Kategorier af oplysninger

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med forskellige formål. De kategorier af personoplysninger, som vi behandler er:

Identifikationsoplysninger (så som CPR-nummer, navn, mailadresse, adresse, telefonnummer). Formålet med at behandle dine identifikationsoplysninger vedrører 3's administration af dit abonnement, for at kunne komme i kontakt med dig og til brug for nummeroplysninger.

Oplysninger om dit udstyr, trafik- og lokaliseringsdata (så som type af mobiltelefon eller hardware, telefonnummer, simkort-nummer, IMEI-nummer, oplysninger om kommunikationens start og afslutning, IP-adresse, brugernavn og passwords til Mit3 Selvbetjening). Formålet med at behandle disse er at kunne levere vores tjenester og for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser og til brug til statistik og analyseformål har vi brug for at behandle.

I forbindelse med de formål, som vedrører vores markedsføring af produkter og tjenester behandler vi identifikationsoplysninger (så som navn, mailadresse, adresse, telefonnummer).

I forbindelse med vores anonymisering af dine trafik- og lokationsdata herunder kundeoplysninger, som 3 kan videregive til tredjepart, behandler vi identifikationsoplysninger, trafik- og lokaliseringsdata og kundeoplysninger. Der er således tale om en anonymisering og aggregering af oplysninger (så som din alder og dit køn), trafik- og lokaliseringsdata (så som adresse, telefonnummer, type af mobiltelefon eller hardware, telefonnummer, simkort-nummer, IMEI-nummer, oplysninger om kommunikationens start og afslutning, IP-adresse).

Deling af persondata med 3’s samarbejdspartnere

3 gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester og produkter, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling osv.

De samarbejdspartnere, som vi gør brug af er databehandlere, leverandører, rådgivere, marketingbureauer, pengeinstitutter, kreditvurderingsbureauer, inkassobureauer og teleselskaber.

Når vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Hvor vi får oplysningerne fra

Dine personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med oprettelsen af din aftale eller ved dit køb af vores produkter. Derudover er der en række personoplysninger, som f.eks. trafikdata, der indsamles i forbindelse med din brug af 3’s tjenester og produkter.

Vi gemmer oplysninger, som vi har fået fra dig, da du oprettede dit abonnement og andre oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores produkter og tjenester.

Oplysninger, som vi indhenter fra tredjeparter, det vil typisk være oplysninger til kreditvurderinger, som vi får fra uafhængige kreditvurderingsbureauer.

Kreditvurdering

På baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger om dig foretages en vurdering af din evne til at tilbagebetale. Det er en betingelse for at indgå en aftale med 3, at der foretages en sådan kreditvurdering.

Ved kreditvurderingen baseres vurderingen på automatiske afgørelser fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. Med ”automatiske afgørelser” menes der, at kreditvurderingsbureauerne ved vurderingen af evnen til at tilbagebetale gør brug af en række algoritmer, som i kombination med en række objektive kriterier træffer en beslutning om, hvorvidt der skal ydes kredit.

En kreditvurdering er en forudsætning for at kunne købe produkter og tjenester hos os og kan have betydning for, hvilke muligheder du har for at købe på afbetaling. Hvis vi ikke kan foretage en kreditvurdering, kan vi desværre ikke lave en aftale med dig.

Optagelse af samtaler

Ved din henvendelse til 3 eller hvis 3 kontakter dig, optager vi kun samtalen med dit samtykke. Dit samtykke gives ved et tastetryk, hvis du kontakter 3. Eller din mundtlige accept i selve samtalen, hvis 3 kontakter dig.

Hvorfor optages samtalerne?

3 optager samtalerne på baggrund af kundens samtykke, da 3 har en interesse i at bruge optagelsen til kvalitetssikring, intern undervisning og dokumentationshensyn.

 • Med kvalitetssikring og intern undervisning menes f.eks., at samtalerne lyttes igennem sammen med 3’s medarbejdere for at sikre, at der gives korrekte svar, at 3 overholder sine aftaler og sørger for, at kunden får det serviceniveau, som 3 ønsker.

 • Med dokumentationshensyn menes f.eks., at formålet med optagelsen er med henblik på at kunne dokumentere eller afklare tvivl om indgåede aftaler eller samtaler med 3.

Grundlag for optagelsen efter databeskyttelsesreglerne

3’s optagelse af samtalen sker på baggrund databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a, dvs. at 3 kun optager samtalen, hvis kunden har givet sit samtykke til, at 3 må optage samtalen, og dermed behandling af de personoplysninger, som fremgår af den konkrete samtale.

Herudover baseres behandlingen af personoplysningerne i forbindelse med optagelse af samtalen på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

3 har en legitim interesse i at kunne sikre, at 3’s medarbejdere giver korrekte svar og sørger for, at 3’s kunder får en god kundeoplevelse. Den optagede telefonsamtale anvendes derfor til kvalitetssikring og intern undervisning med henblik på at oplære 3’s medarbejdere i at give 3’s kunder en god kundeoplevelse. Derudover har 3 også en legitim interesse i at kunne afdække tvister o.lign. i forbindelse med en aftaleindgåelse med 3’s kunder, og behandlingen sker derfor også af dokumentationshensyn.

3 gør brug af en databehandler ved optagelse af opkald

3 gør brug af en databehandler i forbindelse med optagelsen af opkald. Det betyder, at 3’s databehandler på vegne af 3 og efter instruks og i henhold til en databehandleraftale må behandle persondata på 3’s vegne. Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande i forbindelse med optagelsen af samtalen.

Opbevaring af samtaler

3 gemmer samtalerne sikkert og i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler om behandlingssikkerhed. Du kan læse mere om reglerne hos Datatilsynet her.

3 sletter automatisk optagelserne når der ikke længere er et sagligt behov for, at gemme dem.

 • Hvis du som privatkunde selv har kontaktet kundeservice, gemmer vi samtalen i 6 måneder

 • Hvis du som erhvervskunde selv har kontaktet kundeservice, gemmer vi samtalen i 16 måneder

 • Hvis du er blevet kontaktet af 3 med henblik på salg i privat regi, gemmer vi samtalen i 6 måneder

 • Hvis du er blevet kontaktet af 3 med henblik på salg i erhvervs regi, gemmer vi samtalen i 6 måneder

Fortryder du, at du har givet os dit samtykke til at optage samtalerne, kan du til enhver tid skrive til 3 og trække dit samtykke tilbage og få slettet optagelsen. Det gør du ved at sende en mail til databeskyttelse@3.dk.

Indsigtsret

Hvis du har givet 3 samtykke til at optage din samtale, har du mulighed for at få indsigt i samtalen. Det betyder, at du kan få en lydoptagelse tilsendt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med 3’s behandling af dine persondata under afsnittet ”Dine rettigheder”

Ønsker du at gøre brug af indsigtsretten, skal du skrive til databeskyttelse@3.dk

Du kan læse mere om optagelse af samtaler hos Datatilsynet.

Besøg hos 3

Hvis du besøger os, anmoder vi dig om at registrere dig som gæst i vores gæsteregistreringssystem, hvorefter vi udleverer et gæstekort til dig.

Typer af personoplysninger

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Virksomhed
 • Billede

Formål og behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse at kunne holde overblik over, hvem der færdes i bygningen, og registreringen er således begrundet i et sikkerhedshensyn.

Brug af sociale medier og andre digitale tjenester til målrettet markedsføring

Vi anvender sociale medier og andre digitale tjenester i forbindelse med målrettet markedsføring af vores produkter og services. I forbindelse med vores brug af sociale medier og digitale tjenester til f.eks. målrettet markedsføring, konkurrencer, spørgeskemaer o. lign. behandler og indsamler vi oplysninger om dig på baggrund af 3s legitime interesse eller dit samtykke. Dette vil typisk være oplysninger så som dit navn, telefonnummer og e-mail, som du har oplyst til det sociale medie, og som du har givet lov til at vi må indsamle i forbindelse med din brug af det sociale medie.

Ved konkurrencer på sociale medier og digitale tjenester indhenter vi dit samtykke til markedsføring, der giver 3 lov til at kontakte dig på e-mail, telefon og SMS og via sociale medier med information, nyheder og tilbud om mobil relaterede produkter samt konkurrencer fra 3. Kommunikationen kan vedrøre abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som 3 tilbyder. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i eller tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Kundeservice.

 

Indsigelse imod behandling til brug for markedsføring

Hi3G benytter dine personoplysninger for at målrette markedsføring, måle effekten af vores markedsføring samt for at sende dig markedsføringsmateriale. Vores retsgrundlag for denne databehandling er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til brug for dette formål ved at sende en e-mail til os på databeskyttelse@3.dk. I så fald respekterer vi din indsigelse og vil ikke herefter behandle dine personoplysninger til brug for dette formål.

Facebook og Google agerer i henhold til egne juridiske vilkår databehandlere på vegne af Hi3G, når de behandler dine personoplysninger til brug for ovenstående formål. Hi3G har indgået de nødvendige databehandleraftaler til brug herfor. Det kan dog ikke udelukkes, at Facebook og Google også behandler personoplysningerne til egne formål i fælles dataansvar med Hi3G. Hi3G retsgrundlag for den eventuelle videregivelse til Facebook og Google sker ligeledes på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. litra a. Google og Facebook er selv ansvarlig for at sikre retsgrundlag for eventuel viderebehandling af dine personoplysninger samt ansvarlige for at oplyse om deres behandling af dine personoplysninger.

Da Google og Facebook har moderselskaber beliggende i USA, kan der være indirekte risiko for adgang af dine personoplysninger i tredjelande. Dette er selvom, at dine personoplysninger som udgangspunkt ikke overføres til tredjelande. Hi3G har dog sikret, at dine personoplysninger er hashede (krypterede) og derudover har Hi3G indgået EU Kommissionens Standardvilkår med både Google og Facebook som grundlag for en eventuel overførsel.

 

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, som vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere udførligt om dine rettigheder her

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder, er vi nødt til at sikre os at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er din identitet og at det er dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte mailadresse. Du kan til enhver tid opdatere denne på 3.dk/selvbetjening. Du kan modtage meddelelser fra os via din mobil, fastnettelefon, sms, mms, e-mail eller brev. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har meddelt os.

Meddelelser mv., som du modtager fra os pr. e-mail på den aftalte mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post.

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren hos 3

Hvis du har spørgsmål, om hvordan 3 behandler personoplysninger, kan de stilles til 3’s databeskyttelsesrådgiver, som kan nås via databeskyttelse@3.dk.

Eller alternativt ved at tage kontakt til 3 på:

Hi3G Denmark ApS
Fadet 4
1799 København V
Tlf.: 70 313 313

Persondata på hjemmesiden 3.dk

De oplysninger du giver os, og den data vi indsamler, bruger vi til at forbedre og målrette vores service til dig. Det gælder både på selve hjemmesiden og for de serviceydelser, du har bestilt eller tilmeldt dig på www.3.dk, og som du f.eks. modtager som e-mail.

Det er vores hensigt at gøre det enkelt for dig at købe de produkter, du efterspørger og give dig netop de informationer og services, du har behov for.

Hvilke oplysninger indsamler vi på 3.dk?

Vi indsamler tre slags oplysninger på hjemmesiden:

 1.  Personlige oplysninger. Når du foretager et køb i vores webshop, eller hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev eller deltager i en konkurrence, så indsamler vi de oplysninger, som du selv indtaster. Det kan være navn og adresse, fødselsdato, e-mail og telefonnumre.

 2. Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer. Når du foretager et køb i vores webshop, indsamler vi oplysninger om dit betalingskort - herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode.

 3. Oplysninger om brug af hjemmesiden. Oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, du besøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem. Dette indsamles via webanalyseværktøjerne Google Analytics og Adform.

Sådan behandler vi dine oplysninger
Personlige oplysninger anvendes kun, hvis du er kunde hos os og har logget på Mit3 Selvbetjening. Vi bruger oplysningerne til at levere målrettet indhold og målrettede tilbud samt til at give dig korrekte informationer og services. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på bestillinger eller til statistik. Personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence bliver dog kun brugt til at udtrække vindere, fremsende præmier og til statistiske formål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Herefter slettes de.

Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer håndteres gennem det autoriserede Dansk InternetBetalingsSystem (DIBS). Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og CVC i vores webshop, overføres disse data til DIBS i krypteret form. Krypteringen giver en høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne. Vi gemmer ikke betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVC-kode).

Oplysninger om, hvilke sider på hjemmesiden du besøger, bruges til at tilpasse hjemmesiden til dine behov, f.eks. ved at vise tilbud, som vi vurderer, kan være relevante for dig. Oplysningerne bliver også brugt til at forbedre hjemmesiden generelt.

Vi kontakter dig ikke elektronisk med henblik på markedsføring og brugerundersøgelser, medmindre du har givet dit samtykke hertil, eller det på anden vis er tilladt efter lovgivningen.

Værd at vide om persondataforordningen

Hvad er GDPR?
GDPR står for General Data Protection Regulation, og som på dansk hedder persondataforordningen. Denne har til formål at styrke og ensrette databeskyttelsen for individer i EU. Det primære mål med GDPR er at beskytte kunder og medarbejderes persondata i hele EU.

Hvad er ændret i mine vilkår
Vi har skriftligt informeret alle vores kunder om, at der er lavet opdateringer i vilkår, betingelser og persondatapolitik. Ændringerne omhandler vores håndtering af persondata og sikrer at vi overholder persondataforordningen pr. 25. maj 2018.

Du kan læse den opdaterede persondatapolitik her og de generelle vilkår her.

Hvorfor gemmer 3 dine persondata?
Vi gemmer dine persondata, fordi de er nødvendige at have, for at vi kan levere vores produkter og tjenester. Som teleselskab er der en række forskellige formål, hvor vi har behov for at behandle personlige oplysninger:
• Administration af abonnement
• Kommunikation i forhold til service, fakturering samt andre henvendelser
• Udvikling og forbedring af vores tjenester bl.a. med henblik på at give en god kundeoplevelse
• Sende markedsføring, såfremt du har givet os et samtykke

Du kan læse mere om detaljeret om, hvornår vi har brug for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement i de generelle vilkårs pkt. 7.

Hvorfor har 3 lov til at gemme personoplysninger?
Vores opbevaring og brug af dine persondata sker selvfølgeligt kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi opbevarer og anvender dine persondata efter et eller flere af følgende kriterier:

 1.  Samtykke, som du har afgivet f.eks. i forbindelse med køb. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage.

 2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata, f.eks. når vi skal håndtere din betaling eller sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

 3. Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. være visse typer af trafik- og lokationsdata, som myndighederne kræver at vi opbevarer i f.eks. et år.

 4. Vi har en legitim interesse i at anvende dine persondata. Det kan f.eks. situationer, hvor vi anvender persondata til statistik og analyseformål for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, som vores kunder er gladest for.

 

Hvor længe gemmer 3 mine persondata?
3 er som televirksomhed underlagt en række forpligtelser i den danske lovgivning. Vi gemmer selvfølgelig kun oplysninger, som vi har en lovlig grund til at opbevare. Oplysninger, som bruges i forbindelse med opkrævning af din regning, opbevarer vi i 5 år efter bogføringslovens regler. I følge Justitsministeriets logningsregler (også kendt som Logningsbekendtgørelsen) er vi forpligtet til at registrere en række oplysninger om vores kunders brug af vores services, så vi kan udlevere oplysningerne til politiet i efterforskningsøjemed. Sådanne oplysninger er vi forpligtet til at gemme i et år.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil have rettet eller slettet mine oplysninger?
Hvis du ønsker at få rettet i dine oplysninger, skal du kontakte vores kundeservice. Alt efter hvilke oplysninger du ønsker rettet eller slettet, kan vi hjælpe dig.

Hvad er mine rettigheder efter d. 25. maj?
Du har følgende rettigheder ift. de persondata, som vi har om dig:

 1. Få mere at vide om, hvilke oplysninger vi har
 2. Rette urigtige oplysninger (når forskellige kriterier er opfyldt)
 3. Bede om at vi begrænser brugen af dine oplysninger
 4. Få slettet dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige at anvende
 5. Gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
 6. Få dine registrerede persondata udleveret
 7. Trække dit samtykke tilbage, når dine persondata bruges til direkte markedsføring
 8. Ret til at dine persondata ikke bruges til automatisk behandling


Hvordan kan jeg gøre brug af mine rettigheder?
Du har mulighed for at kontakte kundeservice på tlf. 70 313 313 eller sende en mail til Databeskyttelse@3.dk

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit markedsføringssamtykke, kan du gøre dette på Mit3 Selvbetjening, ved at klikke på afmeld-linket i vores mails og sms’er til dig eller ved at kontakte vores kundeservice på kundeservice@3.dk eller på 70 313 313.

Sælger 3 mine oplysninger til 3. part?
Nej, vi sælger ikke personoplysninger, som kan identificere specifikke personer. Vi udarbejder statistik & analyser, som i anonymiseret form fortæller omkring kundeadfærd. Det betyder i praksis at vi fjerner enhver form for oplysning, som er personhenførbar og som identificerer kunder. De anonymiseret data videregiver 3 til tredjepart.