Persondatapolitik

1. Indledning

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med den løbende administration af dit abonnement samt leverancer og kommunikation i forbindelse med dine produkter og tjenester, som du har hos os. Der-for har vi vedtaget denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Persondatapolitikken er udarbejdet med henvisning til reglerne i databeskyttelsesforordningen (Forord-ning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri ud-veksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyt-telse) (”databeskyttelsesforordningen”) og den danske lov om databeskyttelse (lov nr. 502 af 23/05/2018 med eventuelt senere ændringer) (”databeskyttelsesloven”).

Vi er som televirksomhed underlagt en række øvrige regler, der har indflydelse på vores behandling af per-sonoplysninger. Persondatapolitikken indeholder derfor henvisninger til følgende regler:

 • Lovbekendtgørelse nr. 955 af 17/06/2022 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (”telelo-ven”)

 • Bekendtgørelse nr. 1882 af 04/12/2020 om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjene-ster (”persondatasikkerhedsbekendtgørelsen”)

 • Bekendtgørelse nr. 381 af 29/03/2022 om generel og udifferentieret registrering til og med den 29. marts 2023 og opbevaring til og med den 29. marts 2024 af trafikdata (”logningsbekendtgørelsen”)

2. Oplysninger om den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger i henhold til denne Persondatapolitik er:

Hi3G Denmark ApS (også kendt som 3, OiSTER og Flexii) CVR-nummer: 26123445 Fadet 4 1799 København V (herefter ”3”, ”vi” og ”os”)

Vi er dataansvarlige, når vi behandler dine personoplysninger. Det gælder også i de tilfælde, hvor vi be-handler personoplysningerne sammen med vores samarbejdspartnere. For nogle af vores tillægstjenester er vi ikke dataansvarlige. Hvis det er tilfældet, står det tydeligt beskrevet i abonnementsvilkårene for den specifikke tillægstjeneste.

2.1 Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelses-rådgiver per e-mail databeskyttelse@3.dk.

Du kan også kontakte os via nedenstående adresse og telefonnummer:

Hi3G Denmark ApS Fadet 4 1799 København V Tlf.: 70 313 313

3. Behandlingsaktiviteter

3.1 Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside www.3.dk, behandler vi dine personoplysninger, herunder din brug af hjemmesiden f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige personoplysninger. Vi indsamler personoplysningerne via webanalyseværktøjerne Google Analytics og Adform.

Vi indsamler desuden personoplysninger om dig ved brug af cookies i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik.

3.1.1 Formål

Vi bruger personoplysningerne til statistik og adfærdsmønstre på vores hjemmeside for hele tiden at for-bedre kundeoplevelsen og hjemmesidens performance.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bed-ste købs- og besøgsoplevelse på vores hjemmeside med relevante tilbud og indhold. Desuden anvendes dine personoplysninger til at målrette markedsføring efterfølgende via såkaldt ”retargeting” (marketing baseret på cookies / pixels) på bl.a. sociale medier og displayannonceringer.

3.1.2 Behandlingsgrundlag Vi indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra a.

3.2 Nyhedsbreve og konkurrencer

Når du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve, anmoder om at blive ringet op, deltager i konkur-rencer og lignende behandler vi dine personoplysninger.

3.2.1 Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende typer af personoplysninger:

 • Navn

 • Alder / fødselsdato

 • Adresse

 • E-mailadresse

3.2.2 Formål

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at give dig den bedste købs- og besøgsoplevelse på vores hjemmeside f.eks. så du undgår at sidde i telefonkøen til vores kundeservice samt at sende nyheds-breve med relevante tilbud og indhold til dig. Vi behandler også dine oplysninger til at udtrække en vinder af en konkurrence og fremsende præmier til dig, hvis du vinder en konkurrence.

3.2.3 Behandlingsgrundlag

Vi behandler primært dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1 litra a, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Trækker du dit samtykke tilbage, kan vi ikke længere sende nyhedsbreve mv., men vi kan behandle dine personoplysninger i medfør af vores berettigede legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens arti-kel 6, stk. 1 litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

3.3 Markedsføringsaktiviteter

3.3.1 Kanaler

Sociale medier, søgemaskiner og andre digitale platforme: Vi bruger sociale medier, søgemaskiner og andre digitale platforme til at målrette markedsføring af vores produkter og tjenester (abonnementer mv.). Hvis du bruger det sociale medie eller og interagerer med os på mediet, vil vi behandle og indsamle oplysninger om dig. Vi kan også modtage oplysninger fra sociale medier, hvis du f.eks. har samtykket til mediets vilkår om videregivelse.

Derudover har vi mulighed for at videregive oplysninger om dig til sociale medier og andre digitale plat-forme / hjemmesider som bruges til annoncering.

Plugins på hjemmeside: Vi har integreret en række plugins fra sociale medier (Facebook, YouTube, Insta-gram, LinkedIn og Twitter) på vores hjemmeside. Når du giver samtykke til cookies, behandler vi (og det sociale medie) dine personoplysninger. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik.

E-mails, SMS mv.: Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at sende markedsføring til dig per e-mail, SMS mv.

3.3.2 Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Navn

 • Telefonnummer

 • E-mailadresse

 • Oplysninger om din adfærd på det sociale medie f.eks. om du klikker på en af vores annoncer samt om du køber noget efterfølgende

 • Oplysninger om dit køb af vores produkter og ydelser

 • Dit samtykke (hvis behandlingen er baseret på dit samtykke)

3.3.3 Formål

Formålet med behandling af dine personoplysninger er at markedsføre vores produkter og tjenester (abon-nementer mv.). Derudover har behandlingen til formål at målrette markedsføringen, således at du f.eks. eksponeres for relevante markedsføringskampagner med tilbud mv. (såkaldt ”retargeting”, der er marke-ting baseret på cookies / pixels).

Vi videregiver oplysninger om dig (din e-mailadresse) til sociale medier (f.eks. Facebook og Instagram), søgemaskiner og digitale tjenester (f.eks. Google) med henblik på at målrette markedsføring samt måle effekten af vores markedsføring f.eks. for at se, hvor mange personer, der klikker på en bestemt annonce.

3.3.4 Behandlingsgrundlag

Behandling af ovennævnte personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og litra f (legitime interesser).

Omfattet af vores legitime interesse er elektronisk markedsføring af produkter og tjenester (abonnementer mv.), der minder om produkter, som du har købt hos os, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 2, samt vores mulighed for at videregive oplysninger til andre virksomheder, herunder sociale medier. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at vi kun behandler almindelige personoplysninger, herunder særligt oplysnin-ger om tekniske adresser, kundeforhold, e-mailadresse og information om forbrug af produkter og tjenester (abonnementer mv.), som vi i forvejen behandler til andre formål.

Da vi behandler dine personoplysninger efter en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder behandling til direkte markedsføring og profilering. Gør du dette, må vi derefter ikke længere behandle personoplysningerne til dette formål, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Du gør indsigelse ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger i punkt 2 ’Oplysninger om den dataansvarlige’.

3.3.5 Særligt vedr. dataansvar

Facebook og Google er databehandlere på vegne af os, når de behandler dine personoplysninger til brug for ovenstående formål. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler til brug herfor.

Derudover har vi i visse tilfælde et fælles dataansvar. Det gælder f.eks. vores fanside på Facebook.

Det kan ikke udelukkes, at Facebook og Google også behandler personoplysningerne til egne formål. Face-book og Google vil som selvstændige dataansvarlige være forpligtet til at sikre retsgrundlag for eventuel viderebehandling af dine personoplysninger samt ansvarlige for at oplyse om deres behandling af dine personoplysninger.

Da Facebook og Google har moderselskaber i USA, kan der være risiko for at dine personoplysninger overfø-res til tredjelande. Vi har indgået EU Kommissionens Standardkontraktbestemmelser med både Facebook og Google som grundlag for en eventuel overførsel.

3.4 Køb af produkter og tjenester (abonnementer mv.)

Når du køber vores produkter og tjenester, på vores hjemmeside eller i en af vores butikker, behandler vi en række af dine personoplysninger. Når du indgår en aftale med os, foretager vi en kreditvurdering. Du kan læse mere om den behandling, der foretages i forbindelse vores kreditvurdering af dig i punkt 3.6.3.

3.4.1 Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mailadresse

 • Telefonnummer

 • Kundenummer

 • Betalingsmåde

 • Betalingsoplysninger, oplysninger om betalingskort, herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode

 • Oplysninger om de produkter / tjenester, som du har købt og eventuelt returneret

 • CPR-nummer

 • Billedlegitimation (pas eller kørekort)

3.4.2 Formål

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder f.eks. i forhold til returnering og reklamation. Vi har også brug for at behandle dine personoplysninger for at kunne oprette dig som kunde i vores systemer og med henblik på at give dig adgang til vores selvbetjeningsværktøj Mit3. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til krav efter bogførings-loven.

For at indgå en abonnements- eller kreditaftale med os er det et krav, at du oplyser dit personnummer / CPR-nummer. Vi behandler blandt andet dit CPR-nummer til en eventuel kreditvurdering, for at kunne sikre entydig identifikation i forbindelse med betalingsaftaler og inddrivelse af gæld samt for at kunne få opdateringer fra CPR.

Hvis du opretter dig som kunde i en af vores butikker, har vi brug for at se billedlegitimation (pas eller kø-rekort). Vi tager ikke en kopi, men registrerer alene pas- eller kørekortnummer.

3.4.3 Behandlingsgrundlag

Behandling af ovennævnte personoplysninger sker på baggrund af flere forskellige behandlingsgrundlag:

 • Samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a): kreditvurdering, CPR-nummer

 • Opfyldelse af kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b): oplysninger om og håndtering af returnering, re-klamation mv.

 • Retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, litra c): oplysninger om dine køb, jf. bogføringsloven,

 • Legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f): servicemeddelelser vedrørende dit kundeforhold f.eks. ændringer i abonnement, tekniske udfordringer samt markedsføring af lignende produkter i medfør af markedsføringslovens § 10, stk. 2.

3.4.4 Særligt vedrørende betalingsoplysninger

Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer håndteres gennem den internationale beta-lingsudbyder Adyen. Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og CVC-kode i vores webshop, overføres disse data til Adyen i krypteret form. Krypteringen giver en høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne. Vi gemmer ikke betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVC-kode).

3.5 Administration af tjenester, herunder fakturering

Med henblik på at administrere tjenester, herunder sikre at du kan bruge dit abonnement, samt sikre at vi foretager korrekt fakturering, behandler vi en række af dine personoplysninger.

3.5.1 Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mailadresse

 • Telefonnummer

 • Kundenummer

 • Oplysninger om købte produkter og tjenester

 • Betalingsmåde

 • Betalingsoplysninger, oplysninger om betalingskort, herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode

 • Oplysninger om dit udstyr, trafik- og lokaliseringsdata (såsom type af mobiltelefon eller hardware, telefonnummer, simkort-nummer, IMEI-nummer, oplysninger om kommunikationens start og af-slutning, IP-adresse, brugernavn og adgangskode til Mit3 Selvbetjening)

3.5.2 Formål

Formålet med behandlingen af ovennævnte personoplysninger er blandt andet at kunne administrere dit abonnement. Heri ligger, at vi har behov for løbende at vedligeholde informationer omkring dine abonne-ments- og regningsoplysninger, så vi sikrer, at vi foretager korrekt fakturering.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne forbedre vores produkter og tjenester, som vi stiller til din rådighed, samt din kundeoplevelse, f.eks. når vi løbende udvikler, justerer og optimerer vores tjenester og produkter. Et eksempel herpå kunne være selvbetjeningsværktøjet Mit3.

Foruden ovenstående behandler vi dine personoplysninger, når vi udvikler vores netværk med henblik på f.eks. at forbedre kvaliteten, for at kunne understøtte nye teknologier mv., eller når vi har behov for at af-hjælpe fejl eller forstyrrelser i forbindelse med din brug af vores tjenester og produkter.

Derudover behandler vi dine personoplysninger for at sikre os, at brug af vores tjenester og produkter ikke er i strid med vores abonnementsbetingelser.

3.5.3 Særligt vedrørende trafik- og lokaliseringsdata

Formålet med behandlingen af trafik- og lokaliseringsdata er blandet andet at kunne levere de tjenester, som du har hos os. Det er nødvendigt for os at behandle dine trafik- og lokaliseringsdata (den data, der behandles når din kommunikation skal overføres i et elektronisk netværk) i forbindelse med leveringen af vores tjenester. Det skyldes, at vi f.eks. er nødt til at kende til det område, hvor du befinder dig, hvis vi f.eks. skal kunne dirigere et opkald hen til den rigtige mobilmast, så opkaldet eller kommunikationen når frem til dig og din enhed.

Derudover bruger vi også dine trafik- og lokationsdata i forbindelse med udstedelse af fakturaer og regnin-ger for din brug af vores tjenester.

Vi kan anonymisere trafik- og lokaliseringsdata, der knytter sig til dig, samt dine kundeoplysninger. Du kan læse mere om vores brug af anonymiserede trafik- og lokaliseringsdata i punkt 3.6.4. Vi er også pålagt at behandle dine trafik- og lokaliseringsdata i henhold til lovgivning.

3.5.4 Behandlingsgrundlag

Behandling af ovennævnte personoplysninger sker på baggrund af følgende behandlingsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b): behandling af trafik- og lokaliseringsdata for at kunne overføre kommunikation i et elektronisk netværk

 • Retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, litra c): udstedelse af fakturaer mv.

 • Legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f): anonymisering af trafik- og lokaliseringsdata

3.6 Øvrige behandlinger

3.6.1 Optagelse af samtaler Hvis du giver dit samtykke, kan vi optage telefonsamtalen med dig. Hvis du kontakter os, gives samtykket til optagelsen ved et tasketryk. Hvis vi kontakter dig, giver du dit samtykke mundtligt. Når vi optager sam-talen med dig, behandler vi en række af dine personoplysninger.

Typer af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Navn

 • Kundenummer

 • Din stemme

Formål Vi har en interesse i at bruge optagelsen til kvalitetssikring, intern undervisning samt af dokumentations-hensyn.

--> Med kvalitetssikring og intern undervisning menes f.eks., at samtalerne lyttes igennem sammen med vores medarbejdere for at sikre, at der gives korrekte svar, at vi overholder vores aftaler og sørger for, at du får det serviceniveau, som vi ønsker. --> Med dokumentationshensyn menes f.eks., at formålet med optagelsen er med henblik på at kunne dokumentere eller afklare tvivl om indgåede aftaler eller samtaler med os.

Behandlingsgrundlag Optagelse af samtalen sker på baggrund databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, dvs. at vi kun optager samtalen, hvis du har givet sit samtykke til, at vi må optage samtalen samt behandle de per-sonoplysninger, som fremgår af den konkrete samtale og optagelse.

Hvis du har samtykket til at vi må optage samtalen, kan vi bruge samtalen til kvalitetssikring og intern undervisning med henblik på at oplære vores medarbejdere i at give vores kunder en god kundeoplevelse. Denne behandling baseres på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). Vi har en legitim interesse i at kunne sikre, at vores medarbejdere giver korrekte svar og sørger for, at vores kunder får en god kundeoplevelse. Derudover har vi også en legitim interesse i at kunne afdække tvister og lignende i forbindelse med en aftaleindgåelse med vores kunder, og behandlingen sker derfor også på bag-grund af et dokumentationshensyn.

Sletning Vi gemmer samtalerne sikkert og i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler om behand-lingssikkerhed.

Vi sletter automatisk optagelserne, når der ikke længere er et sagligt behov for at gemme dem. Nedenfor kan du se, hvornår vi som udgangspunkt sletter optagelsen:

SituationHvornår sletter vi optagelsen?Du har som privatkunde selv kontaktet vores kundeservice.Efter 6 måneder.Vi har kontaktet dig med henblik på salg i privat regi.Efter 6 måneder.Du har som erhvervskunde selv kontaktet vores kundeservice.Efter 16 måneder.

Du kan til enhver tid skrive til os og trække dit samtykke tilbage og få slettet optagelsen, hvis du har for-trudt, at du har givet os dit samtykke. Det gør du ved at sende en e-mail til databeskyttelse@3.dk.

3.6.2 Besøg hos 3

Hvis du besøger os, anmoder vi dig om at registrere dig som gæst i vores gæsteregistreringssystem, hvoref-ter vi udleverer et gæstekort til dig.

Typer af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Navn

 • E-mail

 • Telefonnummer

 • Ansættelsessted

Formål og behandlingsgrundlag Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse at kunne holde overblik over, hvem der færdes i bygningen, og registreringen er således begrundet i et sikkerhedshensyn.

3.6.3 Kreditvurdering og kreditværdighedsvurdering

En kreditvurdering er en forudsætning for at kunne købe produkter og tjenester hos 3. Hvis vi ikke kan foretage en kreditvurdering, kan vi desværre ikke lave en aftale med dig.

Hvis du ønsker at købe en mobiltelefon, andet hardware eller tilbehør på afbetaling, er vi forpligtet til at vurdere, om du er kreditværdig. Vi kan kun indgå en aftale om 3Afbetaling, hvis vi har vurderet, at du er kreditværdig.

Typer af personoplysninger 3 behandler følgende oplysninger om dig i forbindelse kreditværdighedsvurderingen:

 • Navn

 • Adresse

 • CPR-nummer og eventuelt CVR-nummer, hvis du er selvstændig

 • Alder

 • Boligforhold

 • Økonomiske forhold (indtægter, udgifter og gæld, registrering i RKI og lignende)

 • Personlige forhold (om du er umyndig (f.eks. under værgemål), din civilstatus, antal hjemmeboende børn og alder)

 • Antal biler i husstanden

Det er ikke alle oplysninger, der indgår i vores kreditvurdering.

Formål og behandlingsgrundlag 3 er forpligtet til at foretage en kreditværdighedsvurdering i henhold til kreditaftalelovens § 7 c. Formålet med kreditværdighedsvurderingen og dermed behandlingen af dine oplysninger er at sikre, at du vil være i stand til at betale de forudsatte afdrag på kreditbeløbet.

Kreditvurderingen kan baseres på automatiske afgørelser fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. Med ”automatiske afgørelser” menes der, at kreditvurderingsbureauerne ved vurderingen af evnen til at tilbagebetale gør brug af en række algoritmer, som i kombination med en række objektive kriterier træffer en beslutning om, hvorvidt der skal ydes kredit. Du har mulighed for at fremkomme med dine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), og artikel 22, stk. 2, litra c (nødvendig til opfyldelse af kontrakt).

3.6.4 Anonymisering

Vi anonymiserer og aggregerer trafik- og lokaliseringsdata, der knytter sig til dig, samt dine kundeoplys-ninger. Formålet med anonymiseringen og aggregeringen er at analysere tendenser og mønstre, og på den måde forbedre vores virksomhed og de produkter, som vi tilbyder. Denne anonymiserede data kan vi vide-regive til tredjeparter.

Når vi anonymiserer trafik- og lokaliseringsdata samt dine kundeoplysninger, kan vi ikke længere identifi-cere oplysninger om enkeltpersoner, og vores behandling af anonymiserede oplysninger vil ikke længere være omfattet af databeskyttelsesforordningen.

3.6.5 Brugerundersøgelser, surveys og lignende Hvis du deltager i en af vores brugerundersøgelser, surveys og lignende behandler vi dine personoplysnin-ger.

Typer af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Navn

 • E-mail

 • Telefonnummer

 • Adresse

Formål og behandlingsgrundlag Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse i at indsamle viden og indsigter til at forbedre oplevelsen hos 3. Hvis du som led i brugerundersøgelsen deltager i en konkurrence (lodtrækning) om en gave, vil vi behandle dine per-sonoplysninger med henblik på at fremsende gaven til dig.

4. Hvis dit abonnement anvendes af andre personer

Du kan overlade dit abonnement til andre personer.

Hvis dit abonnement anvendes af andre end dig, skal du sikre følgende:

 • At vi har de korrekte oplysninger om brugeren af dit abonnement

 • At brugeren af abonnementet har adgang til oplysninger om abonnementet samt abonnementsfor-brug

 • At du kun har adgang til personoplysninger om abonnementer, som du selv anvender, medmindre du har en lovlig adgang til disse personoplysninger

 • At du ikke behandler personoplysninger, herunder om forbrug, brug af abonnement m.v., der ikke vedrører dig

Hvis dit abonnement anvendes af andre end dig, skal du være opmærksom på, at der kan være begræns-ninger i din adgang til personoplysninger om brugeren f.eks. hvis du anmoder om indsigt efter databeskyt-telsesforordningens artikel 15.

5. Opbevaring

Medmindre andet er angivet i beskrivelsen af de konkrete behandlingsaktiviteter i beskrivelsen ovenfor eller i skemaet i dette afsnit, opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendig for at opfylde det formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at hver gang vi indsamler dine personoplysninger, så vurderer vi, hvor længe dine oplysninger skal opbevares.

6. Indsamling

Vi indsamler dine personoplysninger på tre måder:

 • Oplysninger, som du selv giver os, f.eks. når du køber et produkt eller opretter abonnement på vo-res tjenester

 • Oplysninger, som vi indsamler automatisk, og oplysninger som genereres, når du bruger vores tje-nester

 • Oplysninger, som vi måtte få om dig fra tredjepart f.eks. et uafhængigt kreditvurderingsbureau

Du kan læse mere om indsamlingen og vores videre behandling ovenfor i punkt 3 ’Behandlingsaktiviteter’.

7. Videregivelse

7.1 Politi og redningstjeneste

Hvis det er nødvendigt, videregiver vi oplysninger om din placering til politi eller redningstjeneste.

7.2 Nummeroplysning

Hvis du har købt et abonnement, videregiver vi som udgangspunkt dine oplysninger til nummeroplysnin-gen, medmindre du har oplyst os om, at du ikke ønsker dette. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet og teletjenester i sig-naleringsøjemed.

7.2.1 Typer af personoplysninger

Vi videregiver følgende typer af personoplysninger:

 • Abonnentnummer

 • Fornavn og efternavn

 • Adresse

 • Telefonnummer

7.2.2 Formål og behandlingsgrundlag

Vi er som televirksomhed pålagt at afgive nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det, jf. telelovens § 31. Vores behandlingsgrundlag er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

7.3 Samarbejdspartnere

Vi benytter samarbejdspartnere i forskellige situationer f.eks. til at understøtte vores forretning, eller når vi tilbyder vores kunder forskellige produkter, der udbydes af tredjeparter f.eks. for nogle af vores tilvalgspro-dukter. Når vi anvender samarbejdspartnere, kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester og produkter, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling osv.

De samarbejdspartnere, som vi gør brug af, er databehandlere, leverandører, rådgivere, marketingbureauer, pengeinstitutter, kreditvurderingsbureauer, inkassobureauer og andre teleselskaber.

Når vi deler dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af personoplysninger.

8. Samtykke

Hvis vi helt eller delvist har baseret behandlingen af dine personoplysninger på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Du kan i denne forbindelse benytte kontaktoplysnin-gerne i punkt 3.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetræk-ningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger eller i øvrigt gør brug af dine rettighe-der, er vi nødt til at sikre os at det er den rigtige person, som har kontaktet os. Vi vil derfor bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte mailadresse. Du kan til enhver tid opdate-re denne på 3.dk/selvbetjening.

9.1 Ret til indsigt

Du har ret til at få bekræftet, om der behandles personoplysninger om dig og få udleveret en udskrift eller en kopi af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15. Hvis vi har optaget en telefonsamtale med dig, kan du anmode om at få en lydoptagelse tilsendt.

Derudover har du ret til at modtage følgende information:

 • Formålene med behandlingen og oplysning om de berørte kategorier af personoplysninger, herun-der hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig.

 • De modtagere eller kategorier af modtagere som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer.

 • Om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysninger vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum.

 • Retten til at anmode os om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod en sådan behandling.

 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet eller Erhvervsstyrel-sen.

 • Du har endvidere ret til at få oplysninger om fornødne garantier, hvis vi har overført personoplys-ninger til tredjelande.

9.2 Dataportabilitet

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og ma-skinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du selv har givet til os.

Adgangen til dataportabilitet omfatter kun oplysninger, du selv har givet, og vil kun omfatte behandlinger, der foretages automatisk, og som baserer sig på et samtykke eller en kontrakt med dig.

9.3 Ret til berigtigelse

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 16 ret til uden unødig forsinkelse at få urigtige person-oplysninger om dig selv berigtiget af os.

Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstæn-dige personoplysninger. Denne ret supplerer vores egen grundlæggende forpligtelse til kontinuerligt at sikre os, at der alene behandles korrekte og ajourførte oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5.

Retten til berigtigelse angår alene objektive personoplysninger og ikke subjektive vurderinger.

9.4 Retten til at blive glemt

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 17 i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om dig selv registreret hos os slettet.

Du kan blandt andet kræve sletning, hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis dine legitime interesser i at gøre indsigelse mod behandlingen over-stiger vores legitime interesser i at opbevare personoplysninger, eller hvis personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.

Du kan ikke kræve sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra b og e.

Hvis vi er forpligtet til at slette personoplysninger relateret til dig efter artikel 17, som har været overladt til andre dataansvarlige eller databehandlere, skal vi underrette disse dataansvarlige eller databehandlere om, at du har anmodet om at få dine personoplysninger slettet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 19.

9.5 Ret til indsigelse og ret til ikke at være genstand for automatiserede afgørelser

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (udførelse af opgaver i samfundets interesser) eller f (legitime interesser) eller på automatisk behandling, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21 og 22.

Hvis du gør indsigelse, må vi ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Denne rettighed gælder ikke, hvis behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os, hvis behandlingen har hjemmel i lov, eller hvis behandlingen er baseret på dit udtrykke-lige samtykke.

9.6 Ret til begrænsning af behandlingsaktiviteterne

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 18 ret til at få begrænset behandlingen af personoplys-ninger, hvis

 • rigtigheden af personoplysninger bestrides af dig, men kun i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysninger er korrekte,

 • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysninger og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses,

 • vi ikke længere har brug for personoplysninger til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og

 • du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, men kun i perioden, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legi-time interesser.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 2, at hvis en behandling er blevet begrænset, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, stadig behandles blandt andet, hvis du giver sam-tykke hertil, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

9.7 Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon: +45 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk

10. Ændringer

Vi gennemgår løbende Persondatapolitikken og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger.

Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her. Vi sørger for, at du bliver orienteret via e-mail eller andre direkte kommunikationsveje, hvis vi foretager væsentlige ændringer. Det gælder især for ændringer i vores behandling af personoplysninger relateret til et bestemt produkt eller tjeneste (abonnementer mv.).