Persondatapolitik

Det er vigtigt for os, at virksomheden er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender brugerens persondata. Derfor har vi en klar politik om, hvordan 3 behandler de oplysninger, virksomheden giver os, på en ansvarsfuld måde med respekt for brugerens privatliv og efter gældende regler på området. Vi opbevarer og bruger virksomhedens/brugerens persondata til løbende administration af virksomhedens abonnement, leverancer og kommunikation i forbindelse med virksomhedens produkter og tjenester, som virksomheden har hos os. Vi opbevarer og anvender kun brugerens persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt ift. formålet med det.

3 er dataansvarlig for dine persondata, og dermed er 3 ansvarlig for opbevaringen og brugen af brugerens persondata. Dette gælder også i de tilfælde, hvor vi bruger dem sammen med vores samarbejdspartnere. Ved nogle af de tillægstjenester, som virksomheden kan købe hos os, er vi ikke dataansvarlige. Hvis det er tilfældet, står dette tydeligt beskrevet i abonnementsvilkårene for den specifikke tillægstjeneste. 3 har en databeskyttelsesrådgiver, som virksomheden kan kontakte, hvis virksomheden/brugeren har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer og bruger brugerens persondata. Virksomheden/brugeren kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@3.dk.

Anvendelse af persondata

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som virksomheden har købt, vil vi behandle en række af brugerens personoplysninger. Vi anvender brugerens personoplysninger til flere forskellige formål, enten fordi de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester, eller fordi vi har en berettiget interesse i at behandle brugerens oplysninger til bestemte formål eller fordi 3 i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger. Nedenfor har vi oplistet en række af de formål, hvor 3 har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for 3's persondatabehandling i forbindelse med leveringen af virksomhedens tjenester er, at 3 er dataansvarlig, idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at 3 kun indsamler personoplysninger til bestemte formål, og at brugerens personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at vi, hver gang vi indsamler brugerens personoplysninger, vurderer, hvor længe brugerens oplysninger skal opbevares. Vi opbevarer og anvender kun brugerens persondata i det omfang, det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende brugerens persondata til følgende formål:

 • Til administration af virksomhedens abonnement Vi har brug for at behandle og opbevare en række af virksomhedens/brugerens identifikationsoplysninger i forbindelse med administrationen af virksomhedens abonnement. Det er blandt andet, så vi kan sikre os, at virksomheden bliver oprettet som kunde hos 3. Derudover er det nødvendigt for os at behandle brugerens personoplysninger til administration af virksomhedens abonnement i forhold til vores mulighed for løbende at vedligeholde informationer omkring virksomhedens abonnements- og regningsoplysninger.

  I forbindelse med virksomhedens oprettelse af virksomhedens abonnement eller ved virksomhedens køb af produkter og tjenester hos 3, har vi også brug for at indhente kreditoplysninger om virksomheden. I den forbindelse indhentes kreditvurderinger fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. På baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger om virksomheden foretages en vurdering af virksomhedens evne til at tilbagebetale. Årsagen til, at vi anvender virksomhedens oplysninger til at foretage en kreditvurdering, er, at det er en betingelse for at indgå en aftale med 3, at der foretages en sådan kreditvurdering.

 • Til kommunikation om brugerens produkter og tjenester hos os Vi behandler og opbevarer også identifikationsoplysninger om virksomheden/brugeren for at kunne kommunikere med virksomheden/brugeren i forbindelse med virksomhedens/brugerens køb eller ved reklamation og returnering hos os. Derudover registrerer vi også, om virksomheden/brugeren modtager og åbner de mails, som vi sender. Dette er med til at give en bedre kundeoplevelse, når virksomheden/brugeren kontakter os, så vi hurtigt kan hjælpe virksomheden/brugeren i forbindelse med den konkrete henvendelse.

 • Til overførsel og fakturering af kommunikation Trafik- og lokaliseringsdata anvendes til at overføre kommunikation og fakturere virksomheden korrekt.

  Trafik- og lokaliseringsdata er den data, der behandles, når brugerens kommunikation skal overføres i et elektronisk netværk. Det er nødvendigt for os at behandle brugerens trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med leveringen af vores tjenester. Det skyldes, at vi f.eks. er nødt til at kende til det område, hvor brugeren befinder sig, hvis vi f.eks. skal kunne dirigere et opkald hen til den rigtige mobilmast, så opkaldet eller kommunikationen når frem til brugeren og dennes enhed.

  Trafik- og lokaliseringsdata er således den data, som vi behandler, når vi skal levere vores teletjenester til virksomheden/brugeren, og som er nødvendige for os at behandle, for at virksomheden/brugeren kan kommunikere over 3's netværk. Det vil f.eks. være i forbindelse med, at der foretages et opkald, eller der sendes en besked eller anvendes data over 3's netværk.

  Derudover bruger vi også brugerens trafik- og lokationsdata i forbindelse med udstedelse af fakturaer og regninger for virksomhedens/brugerens brug af vores tjenester.

 • Til udvikling og fejlsøgning

  For at forbedre 3’s produkter og tjenester, som vi stiller til virksomhedens/brugerens rådighed, har vi brug for at behandle brugerens personoplysninger, når vi løbende udvikler, justerer og optimerer vores tjenester og produkter med henblik på at forbedre kundeoplevelsen. Det kan f.eks. være i de situationer, hvor vi udvikler eller er interesseret i at lancere nye muligheder på f.eks. Mit3 Selvbetjening. Det kan også være i situationer, hvor vi udvikler vores netværk med henblik på f.eks. at forbedre kvaliteten eller for at kunne understøtte nye teknologier mv. Derudover har vi brug for at behandle brugerens personoplysninger i de situationer, hvor der opstår fejl eller forstyrrelser i forbindelse med virksomhedens/brugerens brug af vores tjenester og produkter, hvor vi hurtigt har brug for at kunne finde frem til årsagen til fejlen med henblik på at afhjælpe fejlen eller forstyrrelserne.

 • Til overholdelse af lovgivning og sikring mod brug i strid med vores abonnementsbetingelser

  Vores behandling af brugerens personoplysninger er i en række konkrete situationer nødvendige, fordi lovgivningen kræver, at vi behandler brugerens personoplysninger. Det betyder, at vi er underlagt en række forpligtelser, der følger af lovgivningen eller af administrative forskrifter. Endvidere er vi underlagt forpligtelser, der følger af internationale regler, herunder EU-retlige regler. Ligesom vi er underlagt de forpligtelser, der følger af en domstolsafgørelse eller af en afgørelse, der er truffet af en administrativ myndighed. Vi er som teleselskab f.eks. underlagt telelovens regler (lbk. nr. 955 af 17. juni 2022 med senere ændringer), slutbrugerbekendtgørelsen (bkg. nr. 566 af 24. maj 2023) og logningsbekendtgørelsen (bkg. nr. 316 af 27. marts 2024), som betyder, at vi skal foretage registrering og opbevaring af en række af brugerens personoplysninger i henhold til de pågældende bestemmelser. Derudover behandler vi brugerens personoplysninger for at sikre os, at brug af vores tjenester og produkter ikke er i strid med vores abonnementsbetingelser.

 • Til politi og redning

  For at informere politi eller redningstjeneste om, hvor brugeren befinder sig, hvis dette er nødvendigt.

 • Til nummeroplysning

  Informationer videregives til nummeroplysningen - med mindre virksomheden har markeret, at dette ikke ønskes.

 • Til markedsføring Vi anvender brugerens personoplysninger, når virksomheden/brugeren har givet os samtykke til, at vi må kontakte virksomheden/brugeren med henblik på, at vi kan holde virksomheden/brugeren opdateret med gode tilbud, nyheder, inspiration til produkter og tjenester samt konkurrencer eller for at få tjekket virksomhedens abonnement og andre ydelser, som udbydes af os eller vores samarbejdspartnere via vores netværk og systemer.

  Hvis brugeren fortryder virksomhedens/brugerens samtykke, kan virksomheden/brugeren til enhver tid vælge at trække det tilbage på Mit3 Selvbetjening eller ved at kontakte 3’s kundeservice.

 • Til statistik og analyse

  Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores produkter, tjenester og systemer og for at kunne analysere tendenser og mønstre om vores kunder. Vi aggregerer og anonymiserer i det omfang, det er muligt til disse formål. Ved at aggregere data i forbindelse med statistik sammenlægger vi persondata i en ordnet mængde efter forskellige kriterier, f.eks. for at kunne analysere generelle tendenser og mønstre om vores kunder i forbindelse med salg og brug af vores tjenester og produkter.

 • Til at anonymisere dine persondata med henblik på at videregive til tredjeparter Vi anonymiserer og aggregerer virksomhedens/brugerens trafik- og lokaliseringsdata herunder virksomhedens/brugerens kundeoplysninger med henblik på at analysere tendenser og mønstre. Denne anonymiserede data kan vi videregive til tredjeparter.

  Anonymisering og aggregering af trafik- og lokaliseringsdata herunder virksomhedens/brugerens kundeoplysninger, betyder i praksis, at 3 fjerner muligheden for at identificere oplysninger om enkeltpersoner (persondata) i vores datasæt. Ved vores anonymisering er der altså tale om en uigenkaldelig afidentificering. virksomhedens/brugerens trafikdata slettes eller anonymiseres allerede i dag, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen i medfør af udbudsbekendtgørelsens § 23.

  Databeskyttelseslovgivningen gælder for enhver behandling af personoplysninger. Når persondata er gjort anonyme på en sådan måde, at det ikke længere er muligt at identificere en person, er der således ikke tale om persondata længere. Når persondata ikke kan kædes sammen med en person, vil der ikke være tale om et indgreb i personens privatsfære, idet personen ikke kan identificeres. De rettigheder, som der er forbundet med behandling af persondata finder ikke anvendelse, når anonymiseringen har fundet sted, medmindre det er muligt at frembringe yderligere oplysninger, som gør identifikation mulig.

Opbevaring og brug af brugerens persondata

Vores opbevaring og brug af brugerens persondata sker på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler brugerens persondata efter et af følgende kriterier:

 1. Samtykke, som du har afgivet f.eks. til markedsføring i forbindelse med køb. Virksomheden/brugeren kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. Vi indhenter f.eks. virksomhedens/brugerens samtykke, hvis virksomheden/brugeren er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, hvor virksomheden/brugerendu kan høre om vores nyeste tjenester og produkter, som vi kan tilbyde virksomheden/brugeren.

 2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med virksomheden. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til virksomheden/brugeren, vil vi være nødt til at behandle brugerens persondata, f.eks. for at vi kan sende fakturaer til virksomheden/brugeren og sikre os, at vi kan komme i kontakt med virksomheden/brugeren.

 3. Nogle persondata er vi retsligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. være visse typer af trafik- og lokationsdata, som myndighederne kræver, at 3 opbevarer i et år.

 4. Vi har en legitim interesse i at anvende brugerens persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor vi anvender persondata til statistik og analyseformål for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, som vores kunder er gladest for.

Vi opbevarer kun brugerens oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres brugerens data. Hvor længe, vi gemmer brugerens data, afhænger af formålet med at gemme dem. Du kan læse mere om det her

Kategorier af oplysninger

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om virksomheden/brugeren, er almindelige personoplysninger. Vi behandler forskellige personoplysninger om virksomheden/brugeren i forbindelse med forskellige formål. De kategorier af personoplysninger, som vi behandler, er:

Identifikationsoplysninger (såsom CPR-nummer (hvis virksomheden er privatejet), navn, mailadresse, adresse og telefonnummer). Formålet med at behandle brugerens identifikationsoplysninger vedrører vores administration af virksomhedens abonnement, for at kunne komme i kontakt med virksomheden/brugeren og til brug for nummeroplysninger.

Oplysninger om virksomhedens/brugerens udstyr, trafik- og lokaliseringsdata (såsom type af mobiltelefon eller hardware, telefonnummer, simkort-nummer, IMEI-nummer, oplysninger om kommunikationens start og afslutning, IP-adresse, brugernavn og passwords til Mit3 Selvbetjening). Formålet med at behandle disse er at kunne levere vores tjenester, at kunne opfylde vores lovmæssige forpligtelser, og at kunne bruge oplysningerne til statistik og analyseformål.

I forbindelse med de formål, som vedrører vores markedsføring af produkter og tjenester, behandler vi identifikationsoplysninger (såsom navn, mailadresse, adresse og telefonnummer).

Deling af persondata med 3’s samarbejdspartnere

Vi gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere, kan vi have behov for at dele brugerens personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere sker typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester og produkter, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling mv. De samarbejdspartnere, som vi gør brug af, er databehandlere, leverandører, rådgivere, marketingbureauer, pengeinstitutter, kreditvurderingsbureauer, inkassobureauer og teleselskaber.

Når vi deler brugerens oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Hvor vi får oplysningerne fra

Brugerens personoplysninger stammer fra de oplysninger, som virksomheden har givet os i forbindelse med oprettelsen af virksomhedens aftale eller ved virksomhedens køb af vores produkter. Derudover er der en række personoplysninger, som f.eks. trafikdata, der indsamles i forbindelse med brugerens brug af 3’s tjenester og produkter.

Vi gemmer oplysninger, som vi har fået fra virksomheden, da virksomheden oprettede virksomhedens abonnement og andre oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med brugerens brug af vores produkter og tjenester.

Oplysninger, som vi indhenter fra tredjeparter, vil typisk være oplysninger til kreditvurderinger, som vi får fra uafhængige kreditvurderingsbureauer.

Kreditvurdering

På baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger om virksomheden foretages en vurdering af virksomhedens evne til at tilbagebetale. Det er en betingelse for at indgå en aftale med os, at der foretages en sådan kreditvurdering.

Ved kreditvurderingen baseres vurderingen på automatiske afgørelser fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. Med ”automatisk afgørelser” menes der, at kreditvurderingsbureauerne ved vurderingen af evnen til at tilbagebetale gør brug af en række algoritmer, som i kombination med en række objektive kriterier træffer en beslutning om, hvorvidt der skal ydes kredit.

En kreditvurdering er en forudsætning for at kunne købe produkter og tjenester hos os. Hvis vi ikke kan foretage en kreditvurdering, kan vi desværre ikke lave en aftale med virksomheden/brugeren.

OPTAGELSE AF SAMTALER VED HENVENDELSE TIL VORES KUNDEKONSULENTER

Ved din henvendelse til 3 eller hvis 3 kontakter dig, optager vi kun samtalen med dit samtykke. Dit samtykke gives ved et tastetryk (hvis du kontakter 3) eller din mundtlige accept i selve samtalen (hvis 3 kontakter dig).

Hvorfor optages samtalerne?

3 optager samtalerne på baggrund af kundens samtykke, da 3 har en interesse i at bruge optagelsen til kvalitetssikring, intern undervisning og dokumentationshensyn.

 • Med kvalitetssikring og intern undervisning menes f.eks., at samtalerne lyttes igennem sammen med 3’s medarbejdere for at sikre, at der gives korrekte svar, at 3 overholder sine aftaler og sørger for, at kunden får det serviceniveau, som 3 ønsker.

 • Med dokumentationshensyn menes f.eks., at formålet med optagelsen er med henblik på at kunne dokumentere eller afklare tvivl om indgåede aftaler eller samtaler med 3.

Grundlag for optagelsen efter databeskyttelsesreglerne

3’s optagelse af samtalen sker på baggrund databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a, dvs. at 3 kun optager samtalen, hvis kunden har givet sit samtykke til, at 3 må optage samtalen, og dermed behandling af de personoplysninger, som fremgår af den konkrete samtale. Herudover baseres behandlingen af personoplysningerne i forbindelse med optagelse af samtalen på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. 3 har en legitim interesse i at kunne sikre, at 3’s medarbejdere giver korrekte svar og sørger for, at 3’s kunder får en god kundeoplevelse. Den optagede telefonsamtale anvendes derfor til kvalitetssikring og intern undervisning med henblik på at oplære 3’s medarbejdere i at give 3’s kunder en god kundeoplevelse. Derudover har 3 også en legitim interesse i at kunne afdække tvister o.lign. i forbindelse med en aftaleindgåelse med 3’s kunder, og behandlingen sker derfor også af dokumentationshensyn.

3 gør brug af en databehandler ved optagelse af opkald

3 gør brug af en databehandler i forbindelse med optagelsen af opkald. Det betyder, at 3’s databehandler på vegne af 3 og efter instruks og i henhold til en databehandleraftale må behandle persondata på 3’s vegne. Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande i forbindelse med optagelsen af samtalen.

Opbevaring af samtaler

3 gemmer samtalerne sikkert og i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler om behandlingssikkerhed. Du kan læse mere om reglerne hos Datatilsynet her

3 sletter automatisk optagelserne når der ikke længere er et sagligt behov for, at gemme dem. Hvis du som erhvervskunde selv har kontaktet kundeservice, gemmer vi samtalen i 16 måneder. Hvis du er blevet kontaktet af 3 med henblik på salg i erhvervs regi, gemmer vi samtalen i 6 måneder.

Fortryder du, at du har givet os dit samtykke til at optage samtalerne, kan du til enhver tid skrive til 3 og trække dit samtykke tilbage og få slettet optagelsen. Det gør du ved at sende en mail til databeskyttelse@3.dk

Indsigtsret

Hvis du har givet 3 samtykke til at optage din samtale, har du mulighed for at få indsigt i samtalen. Det betyder, at du kan få en lydoptagelse tilsendt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med 3’s behandling af dine persondata under afsnittet ”Dine rettigheder”

Ønsker du at gøre brug af indsigtsretten, skal du skrive til databeskyttelse@3.dk

Du kan læse mere om optagelse af samtaler hos Datatilsynet her

Brugerens rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om brugeren, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger vi har om brugeren. Brugeren har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få brugerens persondata udleveret og trække brugerens samtykke tilbage.

Brugeren kan læse mere udførligt om brugerens rettigheder her:

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i brugerens oplysninger eller i øvrigt gør brug af brugerens rettigheder, er vi nødt til at sikre os, at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give virksomheden/brugeren de oplysninger, som virksomheden/brugeren er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er brugerens identitet, og at det er brugerens oplysninger.

Husk, at det er virksomhedens/brugerens ansvar at sørge for, at vi altid har virksomhedens korrekte e-mailadresse. Du kan til enhver tid opdatere denne på 3.dk/selvbetjening. Du kan modtage meddelelser fra os via virksomhedens mobil, fastnettelefon, sms, mms, e-mail eller brev. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som virksomheden har meddelt os.

Meddelelser mv., som du modtager fra os pr. e-mail på den aftalte e-mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at virksomheden/brugeren skal åbne og kontrollere det, der sendes til virksomheden/brugeren elektronisk på samme måde som almindelig post.

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren hos 3

Hvis virksomheden/brugeren har spørgsmål om, hvordan vi behandler personoplysninger, kan de stilles til vores databeskyttelsesrådgiver, som kan nås via databeskyttelse@3.dk. Eller alternativt ved at tage kontakt til os på:

Hi3G Denmark ApS Fadet 4 1799 København V Tlf.: 70 313 000

Persondata på hjemmesiden 3.dk

De oplysninger, du giver os, og den data vi indsamler, bruger vi til at forbedre og målrette vores services til dig. Det gælder både på selve hjemmesiden og de serviceydelser, du har bestilt eller tilmeldt dig på www.3.dk, og som du f.eks. modtager som e-mail.

Det er vores hensigt at gøre det enkelt for dig at købe de produkter, du efterspørger, og give dig netop de informationer og services, du har behov for.

Hvilke oplysninger indsamler vi på 3.dk? Vi indsamler tre slags oplysninger på hjemmesiden:

 1. Personlige oplysninger. Når du foretager et køb i vores webshop, eller hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev eller deltager i en konkurrence, så indsamler vi de oplysninger, som du selv indtaster. Det kan være navn og adresse, fødselsdato, e-mail og telefonnumre.

 2. Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer. Når du foretager et køb i vores webshop, indsamler vi oplysninger om dit betalingskort - herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode.

 3. Oplysninger om brug af hjemmesiden. Oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, du besøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem. Dette indsamles via webanalyseværktøjerne Google Analytics og Adform.

Sådan behandler vi dine oplysninger Personlige oplysninger anvendes kun, hvis du er kunde hos os og har logget på Mit3 Selvbetjening. Vi bruger oplysningerne til at levere målrettet indhold og målrettede tilbud samt til at give dig korrekte informationer og services. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på bestillinger eller til statistik. Personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence bliver dog kun brugt til at udtrække vindere, fremsende præmier og til statistiske formål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Herefter slettes de.

Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer håndteres gennem det autoriserede Dansk InternetBetalingsSystem (DIBS). Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og CVC i vores webshop, overføres disse data til DIBS i krypteret form. Krypteringen giver en høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne. Vi gemmer ikke betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVC-kode).

Oplysninger om, hvilke sider på hjemmesiden du besøger, bruges til at tilpasse hjemmesiden til dine behov, f.eks. ved at vise tilbud, som vi vurderer, kan være relevante for dig. Oplysningerne bliver også brugt til at forbedre hjemmesiden generelt.

Vi kontakter dig ikke elektronisk med henblik på markedsføring og brugerundersøgelser, medmindre du har givet dit samtykke hertil, eller det på anden vis er tilladt efter lovgivningen.